[Tổng kết] Trao giải - Truyền nhân Goblin tháng 11