[Thông báo] [19:45 22/7] Bảo trì 10~15p Fix lỗi POST và đổi POST Item Ctrl