Thông báo!
Tiếp tục tăng x2 Exp Master hiện tại tức (x100 lần so với từ đầu Open) để hỗ trợ AE train Level Master đầu trong ngày được nhanh hơn.

Và do Exp Master cao nên rơi rất nhiều ZEN nên giờ sẽ chỉ có 1% rơi Zen.

Update tới có tách riêng Exp Master không trùng với Exp Level thường nên sẽ không bị train lâu Level Master đầu trong ngày nữa thì sẽ cho Zen rơi lại bình thường và hiếm trở lại.

Kính báo!