Thông báo!
Bảo trì hoàn tất lúc 19:30, các bạn có thể mở AutoUpdate hoặc DuPhong để hệ thống tự động cập nhật!

Kính báo!