[Thông báo] [18:15 13/7] Bảo trì Cập nhật nhiều sự kiện BOSS mới !