[Thông báo] [19:15] Bảo trì BIG UPDATE 15 phút đến 19:30.