Thông báo!
Thông tin về lỗi Exp Master và x10 Exp Master bù !

Hiện tại khi qua ngày mới Exp Master đã luyện được từ hôm trước sẽ bị khởi động về 0 nên ngày hôm sau các bạn có cảm giác train rất lâu mới lên được 1 cấp Master.

Ví dụ: Hôm nay train được 10 cấp Master, thì ngày hôm sau bạn sẽ phải train đủ Exp của 10 cấp master đó thì mới lên được Level tiếp theo là 11.

Chính vì vậy khi qua ngày sẽ train rất lâu, nên BQT quyết định tăng x10 Exp Master để AE có thể train được max 2 level Master mỗi ngày, BQT cũng biết là Level Master dần tăng và cũng dần lâu hơn nên cũng sẽ x11 x12, ... Exp Master lên dần dần.

Khi nào có Update khắc phục thì sẽ điều chỉnh lại về mặc định cho hợp lý.

Kính báo!