do sự cố phát sinh xung đột do update bản mới cập nhật thêm các tính năng
nên tạm thời chúng tôi sẽ quay về phiên bản cũ để ae treo và cắm chuột săn boss
rất xin lỗi vì sự cố này