[Thông báo] [Sinh Khắc Class] Giải thích lý do vì sao RF kill DL chết nhanh