Thông báo!
Mở rơi Lông Vũ, HHHT sớm !

Thông tin quái các bạn có thể xem bài viết thời gian event game được ghi trên đầu
Lông Vũ => quái cấp từ cấp 86 trở lên tại bản đồ ICARUS (4 bãi trong cùng)
HHHT => quái cấp 100 trở lên tại bản đồ Kanturu2

Giảm hồi máu của Ảo Ảnh Kundun lúc 21h30 để các Guild cạnh tranh BOSS.

Kính báo!