[Thông báo] [Hướng dẫn] Nhặt các loại đồ và Lông Vũ, HHHT !