Thông báo!
18:50 - Bảo trì nhanh 5p để mở các sự kiện Boss !

Mở toàn bộ Boss như ở web thời gian sự kiện game, trừ Gaion chủ nhật sẽ mở sau
http://id.muvua.vn/event/