[Thông báo] 18:50 - Bảo trì nhanh 5p để mở các sự kiện Boss !