[Thông báo] Mở rơi Lông Vũ-HHHT tại bản đồ Kanturu1, 2, 3.