Thông báo!
Đã mở treo Cửa Hàng mọi Map để các bạn ghi mật khẩu Nhóm cho người khác biết và tham gia nhóm Train.

Kính báo!