[Thông báo] Thông tin về ► Tỉ lệ rơi đồ, ép đồ, lông vũ, ...