[Thông báo] ♦ Thông tin AlphaTest - Hợp Nhất [25/4]