Chiến binh có skill "Đâm Gió" hay không ?
Trả lời: "có" hoặc "không" bằng chữ có dấu vào khung bên dưới để tiếp tục đăng ký
(Nếu không viết được chữ có dấu thì bạn có thể copy chữ đó và paste vào bên dưới)